دانلود رایگان
   

دانلود نمونه سوالات رشته های مديريت با جواب تستی و تشریحی

>  (1218013) آداب سفر در اسلام
>  (1212300) آشنايي با دفاع مقدس (رایگان دانلود کنید)
>  (1218014) آشنايي با سازمان هاي دولتي ايران
>  (1218018) آشنايي با موزه هاي ايران
>  (1239016) آشنايي با موزه هاي جهانگردي
>  (1223175) آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1218002) آمار كاربردي در مديريت جهانگردي
>  (1117009) آمار و كاربرد آن در مديريت 1
>  (1117086) آمار و كاربرد آن در مديريت 1
>  (1111011) آمار و كاربرد آن در مديريت 1
>  (1117087) آمار و كاربرد آن در مديريت 2
>  (1117010) آمار و كاربرد آن در مديريت 2
>  (1117013) آمار و كاربرد آن در مديريت 2
>  (1117089) آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
>  (1220433) آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1233033) اخلاق اسلامي ( مباني و مفاهيم ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1218061) اصول حسابداري 1
>  (1214066) اصول حسابداري 1
>  (1214004) اصول حسابداري 1
>  (1214017) اصول حسابداري 1
>  (1214002) اصول حسابداري 1 (جهانگردي)
>  (1214005) اصول حسابداري 2
>  (1214011) اصول حسابداري 2
>  (1214068) اصول حسابداري 2
>  (1214045) اصول حسابداري 2
>  (1214003) اصول حسابداري 2 (جهانگردي)
>  (1214076) اصول حسابداري 3
>  (1218004) اصول علم اقتصاد 1 (خرد - جهانگردي)
>  (1221003) اصول علم اقتصاد 2 (كلان - جهانگردي)
>  (1221004) اقتصاد جهانگردي
>  (1221036) اقتصاد خرد
>  (1221005) اقتصاد خرد
>  (1221011) اقتصاد خرد
>  (1221026) اقتصاد خرد
>  (1221032) اقتصاد كلان
>  (1221006) اقتصاد كلان
>  (1221012) اقتصاد كلان
>  (1221027) اقتصاد كلان
>  (1218264) امور مسافرت و صدور بليط
>  (1218020) امور مسافرت و صدور بليط
>  (1233030) انديشه اسلامي 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1233031) انديشه اسلامي 2 (رایگان دانلود کنید)
>  (1220479) انديشه سياسي امام خميني (رایگان دانلود کنید)
>  (1220434) انقلاب اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1235014) بازاريابي بين الملل
>  (1218079) بازاريابي بين المللي
>  (1218145) بازاريابي بين المللي
>  (1218070) بازاريابي و مديريت بازار
>  (1218269) بازاریابی و مدیریت بازار
>  (1218122) بازاریابی و مدیریت بازار
>  (1218125) بازرگاني بين المللي
>  (1229003) باستان شناسي ايران
>  (1218076) بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي
>  (1218271) بررسي اقتصادي طرحي صنعتي
>  (1239005) برنامه ريزي توسعه جهانگردي
>  (1218017) برنامه ريزي توسعه جهانگردي
>  (1218021) برنامه ريزي و سرپرستي گشت هاي جهانگردي
>  (1235016) بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان
>  (1218132) بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان
>  (1218080) بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها
>  (1238014) بهره وري و تجزيه و تحليل در بخش صنعت
>  (1229001) تاريخ فرهنگ ايران 1
>  (1229002) تاريخ فرهنگ ايران 2
>  (1218149) تجارت الكترونيك
>  (1235012) تجارت الكترونيك 1
>  (1235015) تجارت الكترونيك 2
>  (1235006) تجارت بين الملل
>  (1218022) تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران
>  (1239015) تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران
>  (1218257) تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
>  (1218124) تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
>  (1235001) تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
>  (1218033) تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
>  (1218268) تحقيق در عمليات
>  (1235010) تحقيق در عمليات
>  (1234002) تحقيق در عمليات
>  (1218119) تحقيق در عمليات 1
>  (1218065) تحقيق در عمليات 1
>  (1218028) تحقيق در عمليات 1
>  (1218031) تحقيق در عمليات 2
>  (1218066) تحقيق در عمليات 2
>  (1218081) تحقيق در عمليات 3
>  (1218148) تحقيقات بازاريابي
>  (1218120) تحقیق در عملیات 2
>  (1215427) تربيت بدني (رایگان دانلود کنید)
>  (1215429) تربيت بدني ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1218040) تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي
>  (1238011) تصميم گيري و تعيين خط مشي صنعتي
>  (1233032) تفسير موضوعي قرآن (رایگان دانلود کنید)
>  (1233038) تفسير موضوعي نهج البلاغه (رایگان دانلود کنید)
>  (1221028) توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
>  (1221007) توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
>  (1222064) جامعه شناسي سازمانها
>  (1216126) جغرافياي جهانگردي ايران
>  (1216125) جغرافياي جهانگردي عمومي
>  (1214007) حسابداري دولتي
>  (1218260) حسابداري دولتي
>  (1214038) حسابداري صنعتي
>  (1214069) حسابداري صنعتي 1
>  (1214012) حسابداري صنعتي 1
>  (1214013) حسابداري صنعتي 2
>  (1214014) حسابداري صنعتي 3
>  (1214077) حسابرسي
>  (1214073) حسابرسي 1
>  (1218074) حفاظت صنعتي
>  (1220657) حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم (رایگان دانلود کنید)
>  (1223006) حقوق اداري
>  (1223004) حقوق اساسي
>  (1218062) حقوق اساسي
>  (1223018) حقوق اساسي
>  (1218273) حقوق اساسي
>  (1223005) حقوق اساسي
>  (1223019) حقوق بازرگاني
>  (1218151) حقوق بازرگاني بين المللي
>  (1235008) حقوق تجارت
>  (1235047) خلاقيت - حل مسئله و تفكر راهبردي
>  (1233043) دانش خانواده و جمعیت (رایگان دانلود کنید)
>  (1218010) رفتار سازماني
>  (1238001) روابط صنعتي
>  (1218039) روابط كار در سازمان
>  (1217091) روانشناسي سياسي
>  (1217093) روانشناسي صنعتي
>  (1217004) روانشناسي عمومي
>  (1217147) روانشناسي كار
>  (1218068) روش تحقيق
>  (1218006) روش تحقيق
>  (1218121) روش تحقيق در مديريت
>  (1218029) روش تحقيق در مديريت
>  (1111264) رياضي مقدماتي
>  (1111004) رياضيات كاربردي در مديريت جهانگردي
>  (1111010) رياضيات و كاربرد آن در مديريت
>  (1111117) رياضيات و كاربرد آن در مديريت 1
>  (1111005) رياضيات و كاربرد آن در مديريت 1
>  (1111118) رياضيات و كاربرد آن در مديريت 2
>  (1111006) رياضيات و كاربرد آن در مديريت 2
>  (1111009) رياضيات پايه
>  (1111014) رياضيات پايه و مقدمات آمار 1
>  (1111015) رياضيات پايه و مقدمات آمار 2
>  (1239017) زبان انگليسي 1
>  (1225001) زبان انگليسي 1
>  (1225002) زبان انگليسي 2
>  (1212015) زبان انگليسي 2
>  (1212017) زبان انگليسي تخصصي 1
>  (1212010) زبان انگليسي تخصصي 1
>  (1212011) زبان انگليسي تخصصي 2
>  (1212262) زبان انگليسي مقدماتي
>  (1212012) زبان انگليسي مكاتبات تخصصي
>  (1212013) زبان انگليسي مكالمه
>  (1212033) زبان تخصصي 1
>  (1212022) زبان تخصصي 1
>  (1234031) زبان تخصصي 1
>  (1212175) زبان تخصصي 1
>  (1212166) زبان تخصصي 1
>  (1234032) زبان تخصصي 2
>  (1212176) زبان تخصصي 2
>  (1212034) زبان تخصصي 2
>  (1212023) زبان تخصصي 2
>  (1212168) زبان تخصصي 2
>  (1212035) زبان تخصصي 3
>  (1212024) زبان تخصصي 3
>  (1212169) زبان تخصصي 3
>  (1218261) زبان تخصصي 3
>  (1212167) زبان تخصصي 4
>  (1212036) زبان تخصصي 4
>  (1212025) زبان تخصصي 4
>  (1212174) زبان تخصصي اقتصاد و مديريت
>  (1212037) زبان تخصصی مدیریت صنعتی
>  (1212256) زبان خارجه (رایگان دانلود کنید)
>  (1212008) زبان دوم 1
>  (1212016) زبان دوم 1
>  (1218262) زبان دوم 2
>  (1212009) زبان دوم 2
>  (1213211) زبان وادبيات فارسي مقدماتي (رایگان دانلود کنید)
>  (1218041) سازماندهي و اصلاح تشكيلات و روشها
>  (1218036) سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري
>  (1234008) سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري
>  (1235017) سيستم هاي اطلاعات مديريت
>  (1218085) سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
>  (1218127) سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
>  (1218035) سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
>  (1218073) سيستم هاي خريد - انبارداري توزيع
>  (1218266) سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع
>  (1218130) سيستم هاي خريد و انبارداري و توزيع
>  (1234003) سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
>  (1218008) شناخت روحيات ملل
>  (1226003) شناخت صنايع دستي ايران
>  (1218001) شناخت صنعت جهانگردي
>  (1218077) طرح ريزي و تعميرات و نگهداري
>  (1218272) طرح ريزي و تعميرات و نگهداري
>  (1213210) فارسي (رایگان دانلود کنید)
>  (1214006) فراگرد تنظيم و كنترل بودجه
>  (1239001) فرهنگ عامه
>  (1218011) فرهنگ عامه
>  (1229128) فرهنگ وتمدن اسلام و ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1211411) فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) (رایگان دانلود کنید)
>  (1218263) فن راهنمايي
>  (1218016) فن راهنمايي
>  (1218071) فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها
>  (1218267) فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها
>  (1218019) قوانين و مقررات حقوقي جهانگردي
>  (1235046) كارآفريني
>  (1235005) كاربرد آمار در مديريت بازرگاني
>  (1117015) كاربرد آمار در مديريت صنعتي
>  (1218270) كارسنجي
>  (1218084) كارسنجي و روش سنجي
>  (1115217) كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
>  (1115009) كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
>  (1115007) كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
>  (1218259) كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
>  (1117016) كنترل كيفيت آماري
>  (1117014) كنترل كيفيت آماري
>  (1238015) كنترل پروژه
>  (1218078) كنترل پروژه
>  (1221034) ماليه عمومي (اقتصاد بخش عمومي)
>  (1221008) ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت
>  (1218043) مباحث ويژه در مديريت دولتي
>  (1227001) مباني جامعه شناسي جهانگردي
>  (1221035) مباني روش تحقيق
>  (1218118) مباني سازمان و مديريت
>  (1218007) مباني سازمان و مديريت
>  (1218064) مباني سازمان و مديريت
>  (1218026) مباني سازمان و مديريت
>  (1218117) مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن
>  (1218063) مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن
>  (1218025) مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن
>  (1218378) مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن
>  (1235003) مباني مديريت بازرگاني
>  (1218027) مباني مديريت دولتي 1
>  (1218030) مباني مديريت دولتي 2
>  (1238002) مباني مديريت صنعتي
>  (1218003) مباني مردم شناسي (جهانگردي)
>  (1221033) مباني و اصول سازمان مديريت
>  (1115004) مباني و كاربرد كامپيوتر در جهانگردي
>  (1235007) مديريت استراتژيك
>  (1218129) مديريت استراتژيك
>  (1235044) مديريت اسلامي 1
>  (1235045) مديريت اسلامي 2
>  (1235013) مديريت اسلامي پيشرفته
>  (1235011) مديريت بازاريابي
>  (1239014) مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي
>  (1218015) مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي
>  (1218042) مديريت تحول سازماني
>  (1218044) مديريت تطبيقي
>  (1222065) مديريت تعاونيها
>  (1218038) مديريت توسعه
>  (1238008) مديريت توليد
>  (1218072) مديريت توليد
>  (1218126) مديريت توليد
>  (1218032) مديريت رفتار سازماني
>  (1218067) مديريت رفتار سازماني
>  (1218123) مديريت رفتار سازماني
>  (1218037) مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها
>  (1234004) مديريت شهرداريهاي زمانهاي محلي
>  (1218146) مديريت صادرات و واردات
>  (1218083) مديريت كارخانه
>  (1235004) مديريت مالي
>  (1218069) مديريت مالي
>  (1238009) مديريت مالي
>  (1214070) مديريت مالي 1
>  (1214072) مديريت مالي 2
>  (1235002) مديريت منابع انساني
>  (1218034) مديريت منابع انساني
>  (1218134) مديريت منابع انساني
>  (1218265) مديريت منابع انساني
>  (1218075) مديريت منابع انساني
>  (1218023) مطالعات تطبيقي سياستهاي جهانگردي
>  (1214079) نحوه تنظيم و كنترل بودجه ريزي
>  (1218012) نقشه خواني و آشنايي با نقشه
>  (1239013) نقشه خواني و آشنايي با نقشه
>  (1226001) هنر و معماري ايران 1
>  (1226002) هنر و معماري ايران 2
>  (1215428) ورزش 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1215430) ورزش ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1214071) پول و ارز بانكداري
>  (1218009) پژوهش عملياتي در جهانگردي
>  (1218005) گذراندن اوقات فراغت


   برو به بالای صفحهنظرات   نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت زیر ارسال کنید


نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.
برچسبها:


Designed By Eleworks Studio Web Department
کلیه حقوق این سایت متعلق به PNULIB می باشد.

این سایت هیچ وابستگی به دانشگاه و مدیریت آن ندارد و به صورت کاملا شخصی اداره می شود