دانلود رایگان
   

دانلود نمونه سوالات رشته های علوم اجتماعي با جواب تستی و تشریحی

>  (1212300) آشنايي با دفاع مقدس (رایگان دانلود کنید)
>  (1222150) آشنايي با روش هاي مددكاري اجتماعي
>  (1223175) آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1222184) آمار در علوم اجتماعي
>  (1222019) آمار در علوم اجتماعي
>  (1222142) آمار در علوم اجتماعي
>  (1117001) آمار مقدماتي
>  (1220433) آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1233033) اخلاق اسلامي ( مباني و مفاهيم ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1222051) اصول آموزش و ترويج تعاوني
>  (1222152) اصول توان بخشي
>  (1214001) اصول حسابداري
>  (1221001) اصول علم اقتصاد
>  (1222004) اصول علم سياست
>  (1222044) اصول و انديشه هاي تعاوني
>  (1222170) اعتياد
>  (1222200) اقتصاد ايران
>  (1222221) اقتصاد توسعه
>  (1221002) اقتصاد خرد و كلان
>  (1222050) امور مالي تعاونيها
>  (1222210) انحرافات و سياست اجتماعي
>  (1233030) انديشه اسلامي 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1233031) انديشه اسلامي 2 (رایگان دانلود کنید)
>  (1220479) انديشه سياسي امام خميني (رایگان دانلود کنید)
>  (1220434) انقلاب اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1222046) انواع و كاركرد تعاونيها
>  (1222171) بررسي مسائل اجتماعي ايران
>  (1222036) بررسي مسائل اجتماعي ايران
>  (1222201) برنامه ريزي روستايي
>  (1222206) برنامه ريزي شهري
>  (1222220) برنامه ريزي مسكن
>  (1222219) برنامه ريزي مشاركتي
>  (1222217) برنامه ريزي منطقه اي
>  (1222172) بهداشت رواني
>  (1222214) بودجه ريزي
>  (1222009) تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام
>  (1222179) تامين و رفاه اجتماعي
>  (1222015) تامين و رفاه اجتماعي
>  (1215427) تربيت بدني (رایگان دانلود کنید)
>  (1215429) تربيت بدني ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1222018) تغييرات اجتماعي
>  (1222203) تغييرات اجتماعي
>  (1233032) تفسير موضوعي قرآن (رایگان دانلود کنید)
>  (1233038) تفسير موضوعي نهج البلاغه (رایگان دانلود کنید)
>  (1222026) تكنيكهاي خاص تحقيق
>  (1222155) توان بخشي گروه هاي خاص
>  (1222218) توسعه پايدار
>  (1222010) جامعه شناسي آموزش و پرورش
>  (1222020) جامعه شناسي ارتباط جمعي
>  (1222141) جامعه شناسي انحرافات اجتماعي
>  (1222014) جامعه شناسي انحرافات اجتماعي
>  (1222037) جامعه شناسي انقلاب
>  (1222215) جامعه شناسي اوقات فراغت
>  (1222017) جامعه شناسي ايلات و عشاير ايران
>  (1222023) جامعه شناسي توسعه
>  (1222169) جامعه شناسي توسعه
>  (1222034) جامعه شناسي جنگ و نيروهاي نظامي
>  (1222006) جامعه شناسي جهان سوم
>  (1222012) جامعه شناسي خانواده
>  (1222191) جامعه شناسي خانواده
>  (1222032) جامعه شناسي در ادبيات فارسي
>  (1222173) جامعه شناسي روستايي
>  (1222029) جامعه شناسي روستايي
>  (1222031) جامعه شناسي سازمانها
>  (1222033) جامعه شناسي سياسي
>  (1222030) جامعه شناسي شهري
>  (1222038) جامعه شناسي صنعتي
>  (1222022) جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي
>  (1222027) جغرافياي انساني ايران
>  (1222213) جغرافياي انساني ايران
>  (1222035) جمعيت شناسي ايران
>  (1220657) حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم (رایگان دانلود کنید)
>  (1223002) حقوق تجارت
>  (1223003) حقوق تعاون (تهيه اساسنامه و آيين نامه)
>  (1222165) حقوق در مددكاري
>  (1222194) حقوق كار
>  (1233043) دانش خانواده و جمعیت (رایگان دانلود کنید)
>  (1222153) روان شناسي اجتماعي
>  (1222162) روان شناسي كودكي و نوجواني
>  (1217002) روانشناسي اجتماعي
>  (1222197) روش تحقيق عملي
>  (1222025) روش تحقيق عملي
>  (1222156) روش تحقيق عملي در خدمات اجتماعي
>  (1222021) روش تحقيق نظري
>  (1222190) روش تحقيق نظري
>  (1222147) روش تحقيق نظري
>  (1222176) روش ها و فنون توانمند سازي
>  (1222164) روش هاي مقدماتي تحليل جمعيت
>  (1222016) روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت
>  (1222181) روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت
>  (1222196) رياضيات در برنامه ريزي
>  (1111001) رياضيات پايه
>  (1222180) زبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي 1
>  (1222158) زبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي 1
>  (1212001) زبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي 1
>  (1212002) زبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي 2
>  (1222198) زبان تخصصي 2 (متون برنامه ريزي)
>  (1222163) زبان تخصصي مطالعه متون علوم اجتماعي 2
>  (1212256) زبان خارجه (رایگان دانلود کنید)
>  (1222047) زمينه ها و شيوه هاي همياري در جوامع شهري و روستايي
>  (1222207) زنان و سياست اجتماعي
>  (1222049) سازماندهي و مديريت در تعاونيها
>  (1222177) سرپرستي در خدمات اجتماعي
>  (1222183) سياست اجتماعي
>  (1222212) سياست هاي بهداشتي و آموزشي
>  (1222199) سياست گذاري توريسم
>  (1222216) سياستگذاري محيط زيست
>  (1222045) سير تحول تعاوني در ايران و جهان
>  (1213210) فارسي (رایگان دانلود کنید)
>  (1229128) فرهنگ وتمدن اسلام و ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1222211) فقر و نابرابري اجتماعي
>  (1222174) فقر و نابرابري هاي اجتماعي
>  (1211411) فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) (رایگان دانلود کنید)
>  (1222208) فنون برنامه ريزي اجتماعي
>  (1222188) كارآفريني و توانمند سازي
>  (1222209) كاربرد جمعيت شناسي
>  (1222041) كاربرد جمعيت شناسي
>  (1222204) كاربرد كامپيوتر در علوم اجتماعي
>  (1115001) كاربرد كامپيوتر در علوم اجتماعي
>  (1222160) كاربرد كامپيوتر در مددكاري اجتماعي
>  (1223001) كليات حقوق
>  (1222024) مباني تاريخ اجتماعي ابران
>  (1222205) مباني تاريخ اجتماعي ايران
>  (1222003) مباني تعاون
>  (1222195) مباني تفكر جمعي و كار گروهي
>  (1222001) مباني جامعه شناسي - مفاهيم اساسي 1
>  (1222002) مباني جامعه شناسي - مفاهيم اساسي 2
>  (1222007) مباني جمعيت شناسي
>  (1222149) مباني جمعيت شناسي
>  (1222192) مباني جمعيت شناسي
>  (1222143) مباني روان شناسي - مفاهيم اساسي
>  (1222185) مباني روان شناسي - مفاهيم اساسي
>  (1217001) مباني روانشناسي - مفاهيم اساسي
>  (1211001) مباني فلسفه 1
>  (1222146) مباني مددكاري اجتماعي
>  (1222145) مباني مديريت و سازماندهي
>  (1222187) مباني مديريت و سازماندهي
>  (1222005) مباني مردم شناسي
>  (1222189) مباني مطالعات فرهنگي
>  (1222166) مددكاري اجتماعي با خانواده
>  (1222168) مددكاري اجتماعي جامعه اي
>  (1222151) مددكاري اجتماعي فردي
>  (1222161) مددكاري اجتماعي گروهي
>  (1222182) مديريت بحران و ريسك
>  (1222011) مردم شناسي فرهنگي
>  (1222159) مقدمات مشاوره و راهنمايي
>  (1222202) نظريه هاي برنامه ريزي
>  (1222144) نظريه هاي جامعه شناسي 1
>  (1222008) نظريه هاي جامعه شناسي 1
>  (1222186) نظريه هاي جامعه شناسي 1
>  (1222148) نظريه هاي جامعه شناسي 2
>  (1222013) نظريه هاي جامعه شناسي 2
>  (1222193) نظريه هاي جامعه شناسي 2
>  (1215428) ورزش 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1215430) ورزش ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1222154) پويايي گروهي


   برو به بالای صفحهنظرات   نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت زیر ارسال کنید


نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.
برچسبها:


Designed By Eleworks Studio Web Department
کلیه حقوق این سایت متعلق به PNULIB می باشد.

این سایت هیچ وابستگی به دانشگاه و مدیریت آن ندارد و به صورت کاملا شخصی اداره می شود