دانلود رایگان
   

دانلود نمونه سوالات رشته های جغرافيا با جواب تستی و تشریحی

>  (1216109) آب و هواشناسي ديناميكي
>  (1216059) آب و هواي ايران
>  (1216414) آب و هواي ايران
>  (1216052) آب و هواي كره زمين
>  (1216110) آبخيزداري
>  (1212300) آشنايي با دفاع مقدس (رایگان دانلود کنید)
>  (1223175) آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1117146) آمار و احتمالات
>  (1117002) آمار و احتمالات (1)
>  (1117003) آمار و احتمالات (2) : كاربرد آمار در جغرافيا
>  (1220433) آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1233033) اخلاق اسلامي ( مباني و مفاهيم ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1216046) اصول سنجش از دور
>  (1216093) اصول علم اقتصاد
>  (1216022) اصول و تكنيكهاي برنامه ريزي شهري
>  (1216418) اصول و روش هاي برنامه ريزي روستايي
>  (1216403) اصول و روشهاي آمايش سرزمين
>  (1216080) اصول و روشهاي برنامه ريزي روستايي
>  (1216089) اصول و روشهاي برنامه ريزي شهري
>  (1216408) اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي
>  (1216055) اصول و روشهاي برنامه ريزي ناحيه اي
>  (1216016) اقتصاد توسعه
>  (1216079) اقتصاد روستايي
>  (1216424) اقتصاد روستايي ايران
>  (1216088) اقتصاد شهري
>  (1216444) اقتصاد شهري
>  (1216083) اقتصاد كوچ نشينان ايران
>  (1216017) اكولوژي شهري
>  (1233030) انديشه اسلامي 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1233031) انديشه اسلامي 2 (رایگان دانلود کنید)
>  (1220479) انديشه سياسي امام خميني (رایگان دانلود کنید)
>  (1220434) انقلاب اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1216028) برنامه ريزي حمل و نقل شهري
>  (1216451) برنامه ريزي حمل و نقل شهري
>  (1216428) برنامه ريزي روستايي در ايران
>  (1216084) برنامه ريزي روستايي در ايران
>  (1216433) برنامه ريزي روستايي در نواحي مرزي و ويژه
>  (1216087) برنامه ريزي شهري در ايران
>  (1216032) برنامه ريزي فضاي سبز شهري
>  (1216025) برنامه ريزي مسكن
>  (1216030) برنامه ريزي منطقه اي
>  (1216431) برنامه ريزي و سازماندهي زيست بوم هاي عشايري
>  (1216429) برنامه ريزي و طراحي كالبدي روستا
>  (1216442) برنامه ریزی شهری در ایران
>  (1216007) تاريخ علم برنامه ريزي شهري
>  (1216056) تاريخ علم جغرافيا
>  (1215427) تربيت بدني (رایگان دانلود کنید)
>  (1215429) تربيت بدني ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1233032) تفسير موضوعي قرآن (رایگان دانلود کنید)
>  (1233038) تفسير موضوعي نهج البلاغه (رایگان دانلود کنید)
>  (1216490) تفسير نقشه (توپوگرافي و زمين شناسي)
>  (1216010) تفسير نقشه هاي موضوعي
>  (1216023) تفسير و كاربرد عكسهاي هوايي و ماهواره اي
>  (1216445) تكنيك هاي برنامه ريزي ناحيه اي
>  (1216448) تكنيكهاي برنامه ريزي شهري
>  (1216019) توانهاي محيطي در برنامه ريزي شهري
>  (1216018) توسعه فيزيكي شهرها و شهرهاي جديد
>  (1216422) توسعه پايدار روستايي
>  (1216447) توسعه پايدار شهري
>  (1216024) جامعه شناسي شهري
>  (1216425) جايگاه روستا در مطالعات و برنامه ريزي منطقه اي
>  (1216074) جغرافيا و صنعت توريسم
>  (1216047) جغرافياي آبها
>  (1216411) جغرافياي اقتصادي ايران
>  (1216071) جغرافياي اقتصادي ايران (1): كشاورزي
>  (1216078) جغرافياي اقتصادي ايران( ٢): صنعت, حمل و نقل و انرژي
>  (1216120) جغرافياي انساني ايران (1)
>  (1216364) جغرافياي انساني ايران (2)
>  (1216072) جغرافياي جمعيت ايران
>  (1216031) جغرافياي جمعيت ايران
>  (1216413) جغرافياي جمعيت ايران
>  (1216406) جغرافياي خاك ها
>  (1216065) جغرافياي خاكها
>  (1216014) جغرافياي روستايي (مباني و ايران)
>  (1216077) جغرافياي روستايي ايران
>  (1216404) جغرافياي روستايي ايران
>  (1216070) جغرافياي زيستي
>  (1216050) جغرافياي سياسي
>  (1216420) جغرافياي سياسي ايران
>  (1216452) جغرافياي شهرهاي كوچك و مياني
>  (1216410) جغرافياي شهري ايران
>  (1216068) جغرافياي شهري ايران
>  (1216026) جغرافياي شهري ايران (طرح هاي شهري در ايران)
>  (1216005) جغرافياي طبيعي ايران
>  (1216063) جغرافياي قاره ها
>  (1216066) جغرافياي كواترنر
>  (1216076) جغرافياي كوچ نشيني
>  (1216106) جغرافياي ناحيه اي ايران (1)
>  (1216117) جغرافياي ناحيه اي ايران (2)
>  (1216103) جنگل و مرتع و مسائل آن در ايران
>  (1216105) حفاظت خاك
>  (1220657) حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم (رایگان دانلود کنید)
>  (1233043) دانش خانواده و جمعیت (رایگان دانلود کنید)
>  (1216039) درآمدي بر توسعه پايدار
>  (1216021) درآمدي بر سيستم اطلاعات جغرافيايي
>  (1216119) درآمدي برسيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
>  (1216419) روابط متقابل شهر و روستا
>  (1216085) روابط متقابل شهر و روستا با تأكيد بر ايران
>  (1216015) روش تحقيق
>  (1216054) روش تحقيق (نظري و عملي)
>  (1216392) روش تحقيق (نظري)
>  (1216417) روش تحقيق در مطالعات روستايي
>  (1216439) روش تحقيق در مطالعات شهري
>  (1216421) روش هاي تحليل جمعيت
>  (1216008) روشهاي آماري در جغرافيا (1)
>  (1216012) روشهاي آماري در جغرافيا 2
>  (1222061) روشهاي تحليل جمعيت
>  (1111002) رياضيات (1)
>  (1111003) رياضيات (2)
>  (1111300) رياضيات مقدماتي
>  (1216437) زبان تخصصي
>  (1216405) زبان تخصصي (جغرافيا و برنامه ريزي روستايي)
>  (1212256) زبان خارجه (رایگان دانلود کنید)
>  (1216041) زمين در فضا
>  (1216383) زمين در فضا
>  (1116002) زمين شناسي ايران
>  (1116001) زمين شناسي براي جغرافيا
>  (1216399) سياست و فضا
>  (1216423) شهرنشيني و دگرگوني در نواحي روستايي
>  (1216090) شهرها و شهركهاي جديد
>  (1216441) شهرها و شهركهاي جديد
>  (1216027) طرح هاي هادي روستايي
>  (1213209) فارسي (رایگان دانلود کنید)
>  (1213210) فارسي (رایگان دانلود کنید)
>  (1229128) فرهنگ وتمدن اسلام و ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1211411) فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) (رایگان دانلود کنید)
>  (1216011) فلسفه جغرافيا
>  (1216044) فلسفه جغرافيا و جغرافياي كاربردي
>  (1216384) فلسفه و سير تكوين جغرافيا
>  (1511017) فناوري اطلاعات
>  (1216036) قوانين تطبيقي اداره شهرها
>  (1216430) كاربرد GIS در برنامه ريزي روستايي
>  (1216449) كاربرد GIS در برنامه ريزي شهري
>  (1216438) كاربرد آمار و احتمالات در برنامه ريزي شهري
>  (1216108) كاربرد اقليم در برنامه ريزي شهري و ناحيه اي
>  (1216081) كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي روستايي و شهري
>  (1216450) كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري
>  (1216104) كاربرد جغرافياي طبيعي دربرنامه ريزي شهري و منطقه اي (با تاكيد بر ايران)
>  (1216051) كاربرد عكسهاي هوايي و ماهواره اي در جغرافيا
>  (1115002) كاربرد كامپيوتر در جغرافيا
>  (1216113) كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي شهري و منطقه اي
>  (1216118) كارتوگرافي (نقشه كشي)
>  (1216400) كارتوگرافي و تهيه نقشه هاي موضوعي
>  (1216434) كارگاه برنامه ريزي روستايي
>  (1216086) كارگاه برنامه ريزي روستايي (روش تهيه و تفسير طرحهاي روستايي)
>  (1216453) كارگاه برنامه ريزي شهري
>  (1216034) كارگاه برنامه ريزي شهري (2)
>  (1216029) كارگاه برنامه ريزي شهري 1
>  (1216091) كارگاه برنامه ريزي شهري و منطقه اي (روش تهيه و تفسير طرحهاي شهري و منطقهاي)
>  (1216096) كامپيوتر در جغرافيا
>  (1216001) مباني آب و هوا شناسي
>  (1216380) مباني آب و هوا شناسي 1
>  (1216401) مباني آب و هوا شناسي 2
>  (1216049) مباني اقليم شناسي
>  (1216440) مباني برنامه ريزي شهري
>  (1216394) مباني جغرافياي اقتصادي
>  (1216058) مباني جغرافياي اقتصادي ( ١):كشاورزي
>  (1216061) مباني جغرافياي اقتصادي ( ٢): صنعت, حمل و نقل و انرژي
>  (1216062) مباني جغرافياي جمعيت
>  (1216382) مباني جغرافياي جمعيت
>  (1216003) مباني جغرافياي جمعيت
>  (1216378) مباني جغرافياي روستايي
>  (1216064) مباني جغرافياي روستايي
>  (1216407) مباني جغرافياي سياسي
>  (1216389) مباني جغرافياي شهري
>  (1216057) مباني جغرافياي شهري
>  (1216388) مباني جغرافياي فرهنگي
>  (1216390) مباني جغرافياي گردشگري
>  (1216379) مباني زمين شناسي
>  (1216391) مباني سنجش از دور
>  (1216402) مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
>  (1216101) مباني محيط زيست
>  (1216381) مباني محيط زيست
>  (1216393) مباني هيدرولوژي
>  (1216002) مباني ژئو مورفولوژي
>  (1216395) مباني ژئومورفولوژي
>  (1216053) مباني ژئومورفولوژي (1): ساختماني
>  (1216060) مباني ژئومورفولوژي (2): ديناميك
>  (1216009) متون تخصصي ( 1)
>  (1212003) متون تخصصي (2)
>  (1212006) متون جغرافيا به زبان خارجه (1)
>  (1212007) متون جغرافيا به زبان خارجه (2)
>  (1216412) مخاطرات انساني
>  (1216409) مخاطرات طبيعي
>  (1216432) مديريت بحران در نواحي روستايي
>  (1216427) مديريت روستايي
>  (1216037) مديريت شهري
>  (1216446) مديريت شهري
>  (1216035) مديريت عمران
>  (1216122) مسائل جغرافياي مناطق خشك ايران
>  (1216443) مسكن و اسكان غير رسمي
>  (1216415) مطالعات منطقه اي (خليج فارس)
>  (1216075) منابع و مآخذ جغرافياي ايران
>  (1216082) منابع و مسائل آب ايران
>  (1216111) ميكرو كليماتولوژي مقدماتي
>  (1216013) ميكروكليماتولوژي
>  (1216396) نقشه برداري
>  (1216006) نقشه برداري
>  (1216095) نقشه برداري (1) : مقدماتي
>  (1216100) نقشه برداري (2): تكميلي
>  (1216048) نقشه برداري (نظري و عملي )
>  (1216385) نقشه خواني
>  (1216042) نقشه خواني
>  (1216112) نقشه ها و نمودارهاي اقليمي
>  (1216116) نقشه ها و نمودارهاي ژئوموفولوژي
>  (1216004) نقشه هاي توپو گرافي (هيدرولوژي )
>  (1216033) نوسازي و بهسازي شهري
>  (1216020) هيدرولوژي شهري
>  (1216107) هيدرولوژي كاربردي
>  (1215428) ورزش 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1215430) ورزش ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1216073) ويژگيهاي جغرافياي كشورهاي اسلامي
>  (1216069) ويژگيهاي جغرافياي كشورهاي توسعه يافته
>  (1216040) ژئور مورفولوژي مناطق شهري
>  (1216098) ژئومورفولوژي اقليمي
>  (1216426) ژئومورفولوژي ايران
>  (1216067) ژئومورفولوژي ايران
>  (1216114) ژئومورفولوژي مناطق شهري
>  (1216416) گردشگري روستايي


   برو به بالای صفحهنظرات   نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت زیر ارسال کنید


نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.
برچسبها:


Designed By Eleworks Studio Web Department
کلیه حقوق این سایت متعلق به PNULIB می باشد.

این سایت هیچ وابستگی به دانشگاه و مدیریت آن ندارد و به صورت کاملا شخصی اداره می شود