دانلود رایگان
   

دانلود نمونه سوالات رشته زبان و ادبيات فارسي با جواب تستی و تشریحی (کد رشته : 121320)

>  (1212300) آشنايي با دفاع مقدس (رایگان دانلود کنید)
>  (1213055) آشنايي با علوم قراني
>  (1223175) آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1220433) آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1213262) آيين نگارش و ويرايش
>  (1213008) آيين نگارش و ويرايش 1
>  (1213014) آيين نگارش و ويرايش 2
>  (1233033) اخلاق اسلامي ( مباني و مفاهيم ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1213273) ادبيات عاميانه
>  (1213298) ادبيات كودك و نوجوان
>  (1213042) ادبيات معاصر 1 نظم
>  (1213048) ادبيات معاصر 2 نثر
>  (1233030) انديشه اسلامي 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1233031) انديشه اسلامي 2 (رایگان دانلود کنید)
>  (1220479) انديشه سياسي امام خميني (رایگان دانلود کنید)
>  (1220434) انقلاب اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1213054) انواع ادبي
>  (1213038) بديع
>  (1213264) بلاغت 1 (معاني)
>  (1213266) بلاغت 2 (بديع و بيان)
>  (1213040) تأثير قرآن و حديث در ادب فارسي
>  (1213289) تاثير قرآن و حديث در ادب فارسي
>  (1213013) تاريخ ادبيات 1
>  (1213032) تاريخ ادبيات 2
>  (1213041) تاريخ ادبيات 3
>  (1213271) تاريخ ادبيات فارسي 1 (پيش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقيان)
>  (1213279) تاريخ ادبيات فارسي 2 ( از آغاز دوره سلجوقيان تا دوره مغول)
>  (1213290) تاريخ ادبيات فارسي 3 ( از دوره مغول تا دوره صفويه)
>  (1213294) تاريخ ادبيات فارسي 4 ( از دوره صفويه تا مشروطه)
>  (1213304) تاريخ زبان فارسي
>  (1213021) تاريخ زبان فارسي
>  (1215427) تربيت بدني (رایگان دانلود کنید)
>  (1215429) تربيت بدني ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1233032) تفسير موضوعي قرآن (رایگان دانلود کنید)
>  (1233038) تفسير موضوعي نهج البلاغه (رایگان دانلود کنید)
>  (1213299) جريان شناسي شعر معاصر ايران
>  (1213305) جريان شناسي نثر معاصر ايران
>  (1220657) حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم (رایگان دانلود کنید)
>  (1233043) دانش خانواده و جمعیت (رایگان دانلود کنید)
>  (1213015) دستور زبان فارسي 1
>  (1213026) دستور زبان فارسي 2
>  (1213281) زبان تخصصي قسمت اول
>  (1213286) زبان تخصصي قسمت دوم
>  (1212256) زبان خارجه (رایگان دانلود کنید)
>  (1213030) زبان خارجه تخصصي 1
>  (1213034) زبان خارجه تخصصي 2
>  (1213046) سبك شناسي 1 نظم
>  (1213049) سبك شناسي 2 نثر
>  (1213260) عربي 1 قسمت اول : (قواعد و متون)
>  (1213269) عربي 2 قسمت دوم : (قواعد و متون)
>  (1213275) عربي 3 قسمت سوم : (قواعد و متون)
>  (1213280) عربي 4 قسمت چهارم : (قواعد و متون)
>  (1213284) عربي 5 قسمت پنجم : (قواعد و متون)
>  (1213296) عربي 6 قسمت ششم : (قواعد و متون)
>  (1213059) عروض و قافيه
>  (1213216) فارسی عمومي (دانشپذيري) (رایگان دانلود کنید)
>  (1229128) فرهنگ وتمدن اسلام و ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1211411) فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) (رایگان دانلود کنید)
>  (1213002) قرائت عربي 1
>  (1213007) قرائت عربي 2
>  (1213012) قرائت عربي 3
>  (1213019) قرائت عربي 4
>  (1213025) قرائت عربي 5
>  (1213001) قواعد عربي 1
>  (1213006) قواعد عربي 2
>  (1213011) قواعد عربي 3
>  (1213020) قواعد عربي 4
>  (1213310) كارگاه روش تصحيح نسخه هاي خطي
>  (1213311) كارگاه فرهنگ نويسي
>  (1213309) كارگاه مقاله نويسي
>  (1213308) كارگاه ويراستاري (1)
>  (1213301) كليات ادبيات تطبيقي
>  (1213293) كليات نقد ادبي
>  (1213039) مباني عرفان و تصوف
>  (1213047) متون تفسيري فارسي
>  (1213282) متون منتخب نثر ادبي - تعليمي
>  (1213274) متون نثر (3) متون ادبي - تعليمي با تاكيد بر گلستان
>  (1213276) متون نثر (4) متون ادبي - عرفاني با تاكيد بر مرصاد العباد
>  (1213287) متون نثر (5) متون تفسيري با تاكيد بر كشف الاسرار و تفسير ابوالفتوح
>  (1213268) متون نثر 2 متون ادبي - داستاني با تاكيد بر كليله و دمنه
>  (1213263) متون نثر(1) متون ادبي - تاريخي با تاكيد بر تاريخ بيهقي
>  (1213261) متون نظم (1) پيشگامان نظم فارسي
>  (1213267) متون نظم (2) قسمت اول: شاهنامه (1)
>  (1213272) متون نظم (2) قسمت دوم : شاهنامه (2)
>  (1213270) متون نظم (2) قسمت سوم : قصائد ناصر خسرو
>  (1213277) متون نظم (3) قسمت اول : شاعران حوزه ادبي خراسان
>  (1213278) متون نظم (3) قسمت دوم : شاعران حوزه ادبي عراق
>  (1213283) متون نظم (3) قسمت سوم : نظامي
>  (1213285) متون نظم (3) قسمت چهارم : خاقاني
>  (1213292) متون نظم (4) قسمت دوم : مثنوي هاي عطار
>  (1213295) متون نظم (4) قسمت سوم : مثنوي معنوي (1)
>  (1213297) متون نظم (4) قسمت چهارم : مثنوي معنوي (2)
>  (1213303) متون نظم (5) قسمت اول : اشعار سعدي
>  (1213307) متون نظم (5) قسمت سوم : صائب و شاعران سبك هندي
>  (1213291) متون نظم 4 قسمت اول : اشعار سنايي
>  (1213302) متون نظم عرفاني
>  (1213288) متون نظم غنايي
>  (1213306) متون نظم(5)قسمت دوم : اشعار حافظ
>  (1213265) مرجع شناسي و روش تحقيق (1)
>  (1213022) مرجع شناسی و روش تحقیق
>  (1213033) معاني و بيان 1
>  (1213056) معاني و بيان 2
>  (1213053) مقدمات زبانشناسي
>  (1213005) نثر 1 تاريخ بيهقي
>  (1213010) نثر 2 بخش 1 سياستنامه و قابوسنامه
>  (1213018) نثر 2 بخش 2 كشف الاسرار
>  (1213029) نثر 3 بخش 1 كليله و دمنه 1
>  (1213045) نثر 3 بخش 3 گلستان
>  (1213037) نثر 3بخش 2 كليله و دمنه 2و چهارمقاله نظامي عروضي
>  (1213052) نثر 4 مرصادالعباد
>  (1213300) نظريه هاي ادبي
>  (1213003) نظم 1 بخش 1 رودكي و منوچهري
>  (1213004) نظم 1 بخش 2 فرخي و كسايي
>  (1213009) نظم 2 بخش 1 رستم و سهراب
>  (1213016) نظم 2 بخش 2 رستم و اسفنديار
>  (1213017) نظم 2 بخش 3 سي قصيده از ناصرخسرو
>  (1213023) نظم 3 بخش 1 خاقاني
>  (1213024) نظم 3 بخش 2 مسعود سعد
>  (1213027) نظم 3 بخش 3 نظامي
>  (1213028) نظم 4 بخش 1 مثنوي مولوي 1
>  (1213035) نظم 4 بخش 2 مثنوي 2
>  (1213036) نظم 4 بخش 3 منطق الطیر عطار
>  (1213044) نظم 4 بخش 4 حديقه سنايي
>  (1213043) نظم 5 بخش 1 بوستان سعدي
>  (1213050) نظم 5 بخش 2 غزليات و قصايد سعدي
>  (1213051) نظم 5 بخش 3 حافظ 1
>  (1213057) نظم 5 بخش 4 حافظ 2
>  (1213058) نظم 5 بخش 5 صائب
>  (1213031) نقد ادبي
>  (1215428) ورزش 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1215430) ورزش ويژه (رایگان دانلود کنید)


   برو به بالای صفحهنظرات   نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت زیر ارسال کنید


نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.
برچسبها:


Designed By Eleworks Studio Web Department
کلیه حقوق این سایت متعلق به PNULIB می باشد.

این سایت هیچ وابستگی به دانشگاه و مدیریت آن ندارد و به صورت کاملا شخصی اداره می شود