دانلود رایگان
   

دانلود نمونه سوالات رشته های مهندسي كشاورزي با جواب تستی و تشریحی

>  (1112073) آز بيوتكنولوژي گياهي مقدماتي
>  (1411021) آز ريزازديادي و كشت بافتهاي گياهي
>  (1112074) آز سيتوژنتيك
>  (1411463) آزمايشگاه قارچ شناسي تكميلي
>  (1411246) آزمايشگاه كاربرد بيوتكنولوژي در زراعت و اصلاح نباتات
>  (1411470) آزمايشگاه ويروس شناسي گياهي
>  (1412021) آشنايي با نظامهاي بهره برداري در واحدهاي توليدي
>  (1411187) آفات و بيماريهاي گياهي
>  (1121049) آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي
>  (1412014) آمار و داده پردازي
>  (1411429) آمار گيري نمونه اي
>  (1411391) اثر تنشهاي محيطي بر رشد گياهان
>  (1411019) اصلاح نباتات تكميلي
>  (1411398) اصلاح نباتات تكميلي
>  (1121060) اصول آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي
>  (1411186) اصول اصلاح نباتات
>  (1121051) اصول اقتصاد كشاورزي
>  (1411056) اصول تغذيه دام
>  (1412012) اصول توسعه صنايع روستايي و كشاورزي
>  (1411465) اصول نماتد شناسي و نماتدهاي انگل گياهي
>  (1411434) اقتصاد تعاوني هاي كشاورزي
>  (1121020) اقتصاد توسعه كشاورزي
>  (1121014) اقتصاد توليد كشاورزي
>  (1221025) اقتصاد خرد 1
>  (1411249) اقتصاد خرد 2
>  (1411425) اقتصاد خرد 3
>  (1121068) اقتصاد خرد پيشرفته
>  (1412007) اقتصاد روستايي ايران
>  (1121033) اقتصاد سنجي
>  (1411014) اقتصاد سنجي 2
>  (1121036) اقتصاد كلان 1
>  (1411008) اقتصاد كلان 2
>  (1411426) اقتصاد كلان 3
>  (1411012) اقتصاد و مديريت منابع طبيعي تكميلي
>  (1411053) اكولوژي عمومي
>  (1411384) اكولوژي گياهان زراعي
>  (1411486) بازارهاي انرژي
>  (1415059) بازاريابي و اقتصاد كشاورزي
>  (1411184) باغباني عمومي
>  (1412015) برنامه ريزي و كاربرد آن در توسعه روستايي
>  (1411459) بهينه سازي انرژي در سامانه هاي كشاورزي
>  (1411468) بيماري شناسي بذر
>  (1411469) بيماري شناسي گياه عملي
>  (1411475) بيماري هاي گياهي
>  (1411472) بيماريهاي بعد از برداشت محصولات كشاورزي
>  (1411473) بيماريهاي ويروسي گياهان
>  (1411467) بيواكولوژي عوامل بيماري زاي خاكزاد گياهان
>  (1411456) بيوتكنولوژي در دامپروري
>  (1112072) بيوتكنولوژي گياهي مقدماتي
>  (1114094) بيوشيمي
>  (1411447) بيوشيمي تكميلي
>  (1112076) بيولوژي سلولي مولكولي
>  (1411440) بيومتري 2
>  (1411430) تامين مالي در بخش كشاورزي
>  (1411479) تحليل سامانه هاي انرژي
>  (1411060) تشريح و فيزيولوژي دام
>  (1411487) تصميم گيري با معيارهاي چندگانه
>  (1411449) تغذيه دام تكميلي
>  (1411452) تغذيه طيور
>  (1411453) تغذيه نشخواركنندگان
>  (1411389) تغذيه گياهان زراعي
>  (1411390) تكنولوژي بذر
>  (1121025) تهيه و ارزيابي طرحهاي كشاورزي
>  (1412024) توسعه اجتماعي
>  (1412011) توسعه اقتصادي
>  (1411010) توسعه كشاورزي تكميلي
>  (1412013) توسعه پايدار روستايي
>  (1121013) جامعه شناسي روستايي
>  (1220658) حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم
>  (1121047) خاك شناسي عمومي
>  (1411072) خوراك ها و جيره نويسي
>  (1411392) رابطه آب و خاك و گياه تكميلي
>  (1411385) روش تحقيق
>  (1121067) روش تحقيق
>  (1411448) روش تحقيق
>  (1411458) روش تحقيق
>  (1412016) روش تحقيق در توسعه روستايي
>  (1411243) روش تحقيق در علوم زيستي
>  (1411432) روش هاي كمي در مديريت كشاورزي
>  (1411451) روش هاي پيشرفته آماري
>  (1411464) روش و وسايل تحقيق در بيماري شناسي گياهي
>  (1411011) روشهاي آمارگيري نمونه اي
>  (1411403) روشهاي تجزيه آماري چند متغيره
>  (1411401) روشهاي پيشرفته آماري
>  (1411457) رياضيات 3 (معادلات ديفرانسيل)
>  (1411407) ريزازديادي و كشت بافتهاي گياهي
>  (1411020) ريزازديادي و كشت بافتهاي گياهي
>  (1411450) زبان تخصصي
>  (1411387) زراعت تكميلي
>  (1121005) زراعت عمومي
>  (1411482) سامانه هاي خبره و فازي
>  (1411094) سم شناسي
>  (1411013) سياست كشاورزي تكميلي
>  (1411400) سيتوژنتيك
>  (1112070) سيتوژنتيك
>  (1412018) سيستمهاي ديناميكي
>  (1411481) شبكه هاي عصبي مصنوعي
>  (1411454) شناخت و كاربرد دستگاه هاي آزمايشگاهي
>  (1411242) طرح آزمايشهاي كشاورزي
>  (1411446) فيزيولوژي تكميلي (1)
>  (1411383) فيزيولوژي علفهاي هرز و علفكش ها
>  (1411386) فيزيولوژي گياهان زراعتي تكميلي
>  (1411083) فيزيولوژي گياهان زراعي
>  (1411188) فيزيولوژي گياهان زراعي
>  (1411476) قارچ ، ويروس ، نماتد و پروكاريوت هاي بيماري زا
>  (1411474) قارچ شناسي
>  (1411461) قارچ شناسي تكميلي
>  (1411428) كاربرد اقتصاد سنجي در كشاورزي
>  (1411427) كاربرد برنامه ريزي در كشاورزي
>  (1411015) كاربرد برنامه ريزي رياضي در كشاورزي
>  (1411405) كاربرد بيو تكنولوژي در اصلاح نباتات
>  (1411245) كاربرد بيوتكنولوژي در زراعت و اصلاح نباتات
>  (1115216) كاربرد كامپيوتر در بيوتكنولوژي
>  (1412020) كارگاه GIS
>  (1411494) ماشينهاي كشاورزي عمومي
>  (1411484) مباحث نوين
>  (1411404) مباحث نوين در اصلاح نباتات
>  (1411388) مباحث نوين در زراعت
>  (1412010) مباني سياستگذاري در توسعه كشاورزي
>  (1411483) محصولات بيو انرژي
>  (1411477) مدل سازي سامانه هاي انرژي
>  (1411460) مديريت بيماريهاي گياهي
>  (1218177) مديريت تعاوني ها
>  (1218176) مديريت توسعه
>  (1411431) مديريت توليد و فعاليت هاي كشاورزي
>  (1411438) مديريت ريسك كشاورزي
>  (1411009) مديريت كشاورزي تكميلي
>  (1412019) مديريت منابع طبيعي تجديد شونده
>  (1412017) مديريت و ارزشيابي پروژه هاي توسعه روستايي و كشاورزي
>  (1411394) مساله مخصوص
>  (1415051) مكانيزاسيون كشاورزي
>  (1415049) منابع انرژي تجديد پذير
>  (1411478) مهندسي پايداري
>  (1112075) مهندسي ژنتيك
>  (1112069) ميكروبيولوژي عمومي
>  (1411455) هضم و متابوليسم
>  (1411024) هورمونهاي گياهي و تمايز بافتها
>  (1411462) ويروس شناسي گياهي
>  (1411480) پتانسيل سنجي و بازدهي انرژي هاي تجديد پذير
>  (1411065) پرورش طيور
>  (1411062) پرورش گاوهاي شيري
>  (1411067) پرورش گوسفند و بز
>  (1411466) پروكاريوت هاي بيماري زاي گياهي
>  (1411185) ژنتيك
>  (1411397) ژنتيك تكميلي
>  (1411408) ژنتيك فيزيولوژيك
>  (1411399) ژنتيك كمي
>  (1112071) ژنتيك مولكولي مقدماتي
>  (1411244) ژنتيك ميكروبها


   برو به بالای صفحهنظرات   نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت زیر ارسال کنید


نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.
برچسبها:


Designed By Eleworks Studio Web Department
کلیه حقوق این سایت متعلق به PNULIB می باشد.

این سایت هیچ وابستگی به دانشگاه و مدیریت آن ندارد و به صورت کاملا شخصی اداره می شود