دانلود رایگان
   

دانلود نمونه سوالات رشته های مهندسي ماشينهاي كشاورزي با جواب تستی و تشریحی

>  (1121066) آبخيزداري و حفاظت آب و خاك
>  (1414006) آبياري عمومي
>  (1121058) آبياري عمومي
>  (1121059) آزمايشگاه آبياري عمومي
>  (1121065) آزمايشگاه آفات و بيماريهاي گياهي
>  (1121062) آزمايشگاه باغباني عمومي
>  (1411113) آزمايشگاه تكنولوژي موتور
>  (1121048) آزمايشگاه خاك شناسي عمومي
>  (1121054) آزمايشگاه دامپروري عمومي
>  (1411026) آزمايشگاه رسم فني و نقشه كشي
>  (1411134) آزمايشگاه سيستمهاي هيدروليك در ماشينهاي كشاورزي
>  (1411119) آزمايشگاه شناخت و كاربرد تراكتور
>  (1113317) آزمايشگاه فيزيك (1)
>  (1113319) آزمايشگاه فيزيك (2)
>  (1113113) آزمايشگاه فيزيك عمومي
>  (1411136) آزمايشگاه فيزيك و مكانيك خاكهاي كشاورزي
>  (1121057) آزمايشگاه ماشين هاي كشاورزي
>  (1411127) آزمايشگاه ماشينها و تجهيزات ثابت زراعي
>  (1411111) آزمايشگاه مساحي و نقشه برداري
>  (1411116) آزمايشگاه مكانيزاسيون كشاورزي 1
>  (1411121) آزمايشگاه مكانيك تراكتور
>  (1415045) آزمايشگاه مهندسي برق (1)
>  (1121046) آزمايشگاه هوا و اقليم شناسي كشاورزي
>  (1121044) آزمايشگاه گياه شناسي عمومي
>  (1212400) آشنايي با دفاع مقدس (رایگان دانلود کنید)
>  (1415019) آشنايي با قوانين كشاورزي
>  (1223174) آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1415009) آفات و بيماريهاي محصولات كشاوزي
>  (1121064) آفات و بيماريهاي گياهي
>  (1415037) آمار مهندسي
>  (1117196) آمار و احتمالات
>  (1121049) آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي
>  (1233027) آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1233029) اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم) (رایگان دانلود کنید)
>  (1415066) ارزيابي چرخه زيست
>  (1411117) استاتيك
>  (1415054) استاتيك و مقاومت مصالح
>  (1121060) اصول آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي
>  (1221195) اصول اقتصاد
>  (1121051) اصول اقتصاد كشاورزي
>  (1322009) اصول شبيه سازي
>  (1415058) اقتصاد انرژي
>  (1221036) اقتصاد خرد
>  (1415004) اقتصاد كشاورزي
>  (1415061) اقتصاد محيط زيست
>  (1415063) اقتصاد مهندسي
>  (1415025) انبارها و روش هاي نگه داري محصولات كشاورزي
>  (1415067) اندازه گيري و ارزشيابي آلودگي ها
>  (1233025) انديشه اسلامي 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1233026) انديشه اسلامي 2 (رایگان دانلود کنید)
>  (1220478) انديشه سياسي امام خميني (رایگان دانلود کنید)
>  (1415028) انرژي در كشاورزي
>  (1220424) انقلاب اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1415014) ايمني در كشاورزي
>  (1415011) بازاريابي
>  (1415059) بازاريابي و اقتصاد كشاورزي
>  (1121061) باغباني عمومي
>  (1415008) باغباني عمومي
>  (1415007) برق در كشاورزي
>  (1115269) برنامه نويسي رايانه
>  (1415057) بهره وري و روش هاي حفظ انرژي
>  (1415056) تحقيق در عمليات مكانيزاسيون كشاورزي (1)
>  (1415029) تحليل و ارزيابي پروژه هاي مكانيزاسيون
>  (1215431) تربيت بدني (رایگان دانلود کنید)
>  (1215429) تربيت بدني ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1411123) ترموديناميك
>  (1415062) ترموديناميك و انتقال حرارت
>  (1415053) تغييرات آب و هوايي
>  (1233028) تفسيرموضوعي قرآن (رایگان دانلود کنید)
>  (1233039) تفسيرموضوعي نهج البلاغه (رایگان دانلود کنید)
>  (1415033) تكنولوژي حفاظت آب و خاك
>  (1415031) تكنولوژي مبارزه با آفات
>  (1411112) تكنولوژي موتور
>  (1415003) تكنولوژي موتور
>  (1415002) تكنولوژي و كشاورزي پايدار
>  (1121055) جنگلداري
>  (1220657) حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم (رایگان دانلود کنید)
>  (1121047) خاك شناسي عمومي
>  (1414003) خاكشناسي عمومي
>  (1415023) دامپروري عمومي
>  (1121053) دامپروري عمومي
>  (1233044) دانش خانواده و جمعیت (رایگان دانلود کنید)
>  (1411025) رسم فني و نقشه كشي
>  (1111116) رياضي 2
>  (1111115) رياضيات عمومي
>  (1111263) ریاضی مقدماتی 1 - ریاضی مقدماتی
>  (1212334) زبان انگليسي
>  (1212335) زبان انگليسي تخصصي
>  (1212261) زبان انگلیسی مقدماتی
>  (1225009) زبان تخصصي
>  (1212255) زبان خارجي (رایگان دانلود کنید)
>  (1213212) زبان و ادبیات فارسی مقدماتی (رایگان دانلود کنید)
>  (1415018) زراعت خصوصي
>  (1415038) زراعت عمومي
>  (1414004) زراعت عمومي
>  (1121005) زراعت عمومي
>  (1112160) زیست شناسی مقدماتی
>  (1415064) سامانه هاي پشتيبان تصميم گيري
>  (1415043) سياستها و قوانين زيست محيطي
>  (1415026) سيستم هاي هيدروليك در ماشين هاي كشاورزي
>  (1411133) سيستمهاي هيدروليك در ماشينهاي كشاورزي
>  (1121050) شناخت محيط زيست
>  (1411118) شناخت و كاربرد تراكتور
>  (1415005) شناخت و كاربرد تراكتور
>  (1114315) شيمي عمومي
>  (1114093) شيمي عمومي
>  (1114241) شیمی مقدماتی
>  (1411132) طراحي اجزاء
>  (1415006) طرح آزمايش هاي كشاوزري (1)
>  (1415039) طرح و تحليل آزمايش هاي مهندسي
>  (1121052) عمليات كشاورزي
>  (1415012) عمليات كشاورزي
>  (1213209) فارسي (رایگان دانلود کنید)
>  (1229127) فرهنگ و تمدن اسلام و ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1211410) فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) (رایگان دانلود کنید)
>  (1113316) فيزيك (1)
>  (1113318) فيزيك (2)
>  (1113112) فيزيك عمومي
>  (1113111) فيزيك عمومي
>  (1411135) فيزيك و مكانيك خاكهاي كشاورزي
>  (1113224) فیزیک مقدماتی
>  (1415022) كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در مكانيزاسيون
>  (1415050) كارگاه جوش كاري و ورق كاري
>  (1415065) كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي
>  (1415048) كارگاه موتورهاي درون سوز
>  (1415017) ماشين ها و تجهيزات ثابت زراعي
>  (1415016) ماشين هاي برداشت
>  (1415013) ماشين هاي خاك ورزي
>  (1415015) ماشين هاي كاشت و داشت
>  (1121056) ماشين هاي كشاورزي
>  (1415042) ماشين هاي كشاورزي عمومي
>  (1411126) ماشينها و تجهيزات ثابت زراعي
>  (1411129) مباني خاك ورزي و كاشت
>  (1411124) مباني داشت و برداشت
>  (1415041) مباني مديريت انرژي
>  (1415044) مباني مهندسي برق (1)
>  (1415030) مديريت كارگاه ها و تعميرگاه هاي كشاورزي
>  (1411114) مديريت كشاورزي
>  (1415010) مديريت كشاورزي
>  (1415036) مديريت مهندسي
>  (1214115) مديريت و حسابداري
>  (1415046) مديريت و كنترل پروژه
>  (1121063) مرتعداري
>  (1116440) مساحي و نقشه برداري
>  (1414008) مساحي و نقشه برداري
>  (1411110) مساحي ونقشه برداري
>  (1411193) معادلات ديفرانسيل
>  (1411122) مقاومت مصالح 1
>  (1411128) مقاومت مصالح 2
>  (1415051) مكانيزاسيون كشاورزي
>  (1415020) مكانيزاسيون كشاورزي (1)
>  (1415024) مكانيزاسيون كشاورزي (2)
>  (1411115) مكانيزاسيون كشاورزي 1
>  (1411130) مكانيزاسيون كشاورزي 2
>  (1411120) مكانيك تراكتور
>  (1411231) مكانيك سيالات
>  (1415060) مميزي انرژي
>  (1415049) منابع انرژي تجديد پذير
>  (1415052) منابع توليد و تأمين انرژي
>  (1411131) موتورهاي احتراقي
>  (1415047) موتورهاي درون سوز
>  (1415040) نقشه كشي صنعتي (1)
>  (1121045) هوا و اقليم شناسي كشاورزي
>  (1415035) هواشناسي كشاورزي
>  (1215432) ورزش 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1215430) ورزش ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1415034) پمپ ها و ايستگاههاي پمپاژ
>  (1121043) گياه شناسي عمومي
>  (1415001) گياه شناسي كشاورزي


   برو به بالای صفحهنظرات   نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت زیر ارسال کنید


نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.
برچسبها:


Designed By Eleworks Studio Web Department
کلیه حقوق این سایت متعلق به PNULIB می باشد.

این سایت هیچ وابستگی به دانشگاه و مدیریت آن ندارد و به صورت کاملا شخصی اداره می شود