دانلود رایگان
   

دانلود نمونه سوالات رشته های هنر اسلامي با جواب تستی و تشریحی

>  (1810026) آشنايي با ابزار ، وسايل ، تجهيزات و مواد اوليه سفالگري
>  (1810071) آشنايي با ابزار ، وسايل ، تجهيزات و مواد اوليه شيشه
>  (1810052) آشنايي با ابزار ، وسايل ، تجهيزات و مواد اوليه هنر و صنايع فلز
>  (1810061) آشنايي با انواع چوب - مواد - ابزار و تجهيزات
>  (1212300) آشنايي با دفاع مقدس (رایگان دانلود کنید)
>  (1810014) آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران
>  (1712048) آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران
>  (1712030) آشنايي با هنر در تاريخ 1
>  (1810006) آشنايي با هنر در تاريخ 1
>  (1810012) آشنايي با هنر در تاريخ 2
>  (1712036) آشنايي با هنر در تاريخ 2
>  (1223175) آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1220433) آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1233033) اخلاق اسلامي ( مباني و مفاهيم ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1233030) انديشه اسلامي 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1233031) انديشه اسلامي 2 (رایگان دانلود کنید)
>  (1220479) انديشه سياسي امام خميني (رایگان دانلود کنید)
>  (1810013) انسان طبيعت طراحي
>  (1712037) انسان طبيعت طراحي 1
>  (1220434) انقلاب اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1810020) بررسي هنرهاي اسلامي در دوران معاصر
>  (1712046) بررسي هنرهاي اسلامي در دوران معاصر
>  (1810034) بررسي و تجزيه و تحليل مكاتب مختلف نگارگري
>  (1712111) بررسي و تجزيه و تحليل مكاتب مختلف نگارگري
>  (1810032) تئوري لعاب و رنگ
>  (1810025) تاريخ سفال در ايران
>  (1810070) تاريخ شيشه
>  (1810085) تاريخ نگارگري در ايران
>  (1810060) تاريخچه انواع هنر و صنايع چوب در ايران و جهان
>  (1810021) تاريخچه كتابت
>  (1712047) تاريخچه كتابت
>  (1810051) تاريخچه هنر و صنايع فلزي در ايران و جهان
>  (1712080) تاریخ نگارگری در ایران
>  (1712071) تحقيق در هنرهاي اسلامي ايران
>  (1810022) تحقيق در هنرهاي اسلامي ايران
>  (1215427) تربيت بدني (رایگان دانلود کنید)
>  (1215429) تربيت بدني ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1233032) تفسير موضوعي قرآن (رایگان دانلود کنید)
>  (1233038) تفسير موضوعي نهج البلاغه (رایگان دانلود کنید)
>  (1220657) حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم (رایگان دانلود کنید)
>  (1810047) حكمت هنر اسلامي
>  (1712117) حكمت هنر اسلامي
>  (1233043) دانش خانواده و جمعیت (رایگان دانلود کنید)
>  (1712039) روش تحقيق
>  (1810017) روش تحقيق
>  (1712088) روش هاي حفاطت و نگهداري از اشياء موزه اي
>  (1810044) روش هاي حفاظت و نگهداري از اشياء موزه اي
>  (1712115) زبان تخصصي
>  (1810049) زبان تخصصي
>  (1212256) زبان خارجه (رایگان دانلود کنید)
>  (1810038) سير تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهاي سنتي ايران
>  (1712086) سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران
>  (1712076) شناخت و ارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي 3
>  (1810016) شناخت و ارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ايران 1
>  (1712069) شناخت و ارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ايران 1
>  (1810024) شناخت و ارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ايران 2
>  (1810028) شناخت و ارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ايران 3
>  (1712075) شناخت و ارزيابي كاربردي و هنرهاي اسلامي ايران 2
>  (1712045) شيوه هاي هنري دوران اسلامي ايران
>  (1810019) شيوه هاي هنري دوران اسلامي ايران
>  (1213210) فارسي (رایگان دانلود کنید)
>  (1229128) فرهنگ وتمدن اسلام و ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1211411) فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) (رایگان دانلود کنید)
>  (1712113) كارگاه بوم سازي سنتي
>  (1810088) كارگاه بوم سازي سنتي
>  (1810089) كارگاه تخصصي (نگارگري)
>  (1810048) كارگاه تخصصي سفال
>  (1810079) كارگاه تخصصي شيشه
>  (1810059) كارگاه تخصصي فلز
>  (1712114) كارگاه تخصصي نگارگري
>  (1810069) كارگاه تخصصي چوب
>  (1810080) كارگاه تذهيب 1
>  (1712073) كارگاه تذهيب 1
>  (1810082) كارگاه تذهيب 2
>  (1712077) كارگاه تذهيب 2
>  (1810075) كارگاه تراش روي شيشه 1
>  (1810077) كارگاه تراش روي شيشه 2
>  (1810067) كارگاه خاتم
>  (1810065) كارگاه درودگري و خراطي
>  (1810058) كارگاه ساخت زيور آلات سنتي
>  (1810027) كارگاه سفال 1
>  (1810031) كارگاه سفال 2
>  (1810072) كارگاه شيشه گري 1
>  (1810073) كارگاه شيشه گري 2
>  (1712043) كارگاه طراحي سنتي 1
>  (1810009) كارگاه طراحي سنتي 1
>  (1810018) كارگاه طراحي سنتي 2
>  (1712044) كارگاه طراحي سنتي 2
>  (1712072) كارگاه طراحي سنتي 3
>  (1810023) كارگاه طراحي سنتي 3
>  (1810043) كارگاه طراحي و ساخت كوره سفال
>  (1810078) كارگاه طراحي و ساخت كوره شيشه
>  (1712026) كارگاه طراحي پايه 1
>  (1810002) كارگاه طراحي پايه 1
>  (1712028) كارگاه طراحي پايه 2
>  (1810004) كارگاه طراحي پايه 2
>  (1712035) كارگاه عكاسي پايه 1
>  (1810011) كارگاه عكاسي پايه 1
>  (1810015) كارگاه عكاسي پايه 2
>  (1712038) كارگاه عكاسي پايه 2
>  (1810053) كارگاه قلمزني 1 (دواتگري و قلمزني)
>  (1810054) كارگاه قلمزني 2
>  (1810056) كارگاه قلمزني 3
>  (1810040) كارگاه كاشي
>  (1810033) كارگاه لعاب و رنگ
>  (1810062) كارگاه معرق و مشبك چوب 1
>  (1810063) كارگاه معرق و مشبك چوب 2
>  (1810066) كارگاه معرق و منبت
>  (1810055) كارگاه مليله
>  (1810064) كارگاه منبت
>  (1810057) كارگاه ميناكاري
>  (1810039) كارگاه نقاشي روي سفال
>  (1810074) كارگاه نقاشي و ساير تزئينات شيشه 1
>  (1810076) كارگاه نقاشي و ساير تزئينات شيشه 2
>  (1712074) كارگاه نگارگري 1
>  (1810081) كارگاه نگارگري 1
>  (1712078) كارگاه نگارگري 2
>  (1810083) كارگاه نگارگري 2
>  (1712083) كارگاه نگارگري 3
>  (1810086) كارگاه نگارگري 3
>  (1810068) كارگاه پرداخت و جلابخشي چوب
>  (1712079) كارگاه گل و مرغ سازي 1
>  (1810084) كارگاه گل و مرغ سازي 1
>  (1810087) كارگاه گل و مرغ سازي 2
>  (1712084) كارگاه گل و مرغ سازي 2
>  (1810037) كنترل كيفي و استانداردهاي هنر اسلامي ايران 1
>  (1712110) كنترل كيفي و استانداردهاي هنر اسلامي ايران 2
>  (1810042) كنترل كيفي و استانداردهاي هنر اسلامي ايران 2
>  (1712082) مبادی و مبانی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران 2
>  (1712089) مباني زيباشناسي هنر اسلامي
>  (1810041) مباني زيبايي شناسي هنر اسلامي
>  (1712116) مباني هنر و جلوه هاي آن در قرآن
>  (1810046) مباني هنر و جلوه هاي آن در قرآن
>  (1712027) مباني هنرهاي تجسمي 1
>  (1810003) مباني هنرهاي تجسمي 1
>  (1712122) مباني هنرهاي تجسمي 2
>  (1810008) مباني هنرهاي تجسمي 2
>  (1712070) مباني و مبادي اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران 1
>  (1810029) مباني و مبادي اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران 1
>  (1810036) مباني و مبادي اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران 2
>  (1810035) نمايش در ايران
>  (1712087) نمایش در ایران
>  (1810030) هندسه مناظر و مرايا
>  (1712081) هندسه مناظر و مرایا
>  (1712025) هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران 1
>  (1810001) هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران 1
>  (1712031) هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران 2
>  (1810007) هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران 2
>  (1810005) هنر در تمدن اسلامي 1
>  (1810010) هنر در تمدن اسلامي 2
>  (1712029) هنر و تمدن اسلامي 1
>  (1712034) هنر و تمدن اسلامي 2
>  (1215428) ورزش 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1215430) ورزش ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1712085) کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی 1


   برو به بالای صفحهنظرات   نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت زیر ارسال کنید


نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.
برچسبها:


Designed By Eleworks Studio Web Department
کلیه حقوق این سایت متعلق به PNULIB می باشد.

این سایت هیچ وابستگی به دانشگاه و مدیریت آن ندارد و به صورت کاملا شخصی اداره می شود