دانلود رایگان
   

دانلود نمونه سوالات رشته های زيست شناسي با جواب تستی و تشریحی

>  (1112222) آمار و احتمال پيشرفته در بيوتكنولوژي
>  (1112115) آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي
>  (1112145) آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي
>  (1117105) آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي
>  (1112298) آنتي بيوتيكها و مكانيسم عمل آنها
>  (1112134) آندوكريونولوژي پيشرفته
>  (1112142) آنزيمولوژي
>  (1112353) استانداردهاي ميكروبيولوژي مواد غذايي
>  (1112058) اصول وروشهاي رده بندي گياهان
>  (1112284) اكولوژي ميكرو ارگانيسم ها
>  (1112104) اكولوژي پوششهاي گياهي
>  (1112059) اكولوژي گياهي
>  (1112140) اندام زايي مهره داران
>  (1112297) ايمني شناسي پيشرفته
>  (1112304) اپيدميولوژي ميكروبها
>  (1112027) بافت شناسي
>  (1112352) بهداشت محيط زيست
>  (1112233) بيو انرژيك
>  (1112214) بيوانفورماتيك
>  (1112151) بيوتكنولوژي
>  (1112220) بيوتكنولوژي دارويي
>  (1112219) بيوتكنولوژي غذايي
>  (1112213) بيوتكنولوژي فرآيندهاي تخميري
>  (1112225) بيوتكنولوژي محيط زيست
>  (1112302) بيوتكنولوژي ميكروبي
>  (1112126) بيوسيستماتيك جانوري
>  (1112200) بيوسيستماتيك جانوري
>  (1112276) بيوسيستماتيك جانوري تكميلي
>  (1112147) بيوشيمي غشاء
>  (1112232) بيوشيمي فيزيك
>  (1112359) بيوشيمي فيزيك
>  (1112150) بيوشيمي كروماتين
>  (1112148) بيوشيمي هورمونها
>  (1112146) بيوشيمي پروتئينها و اسيدهاي نوكلئيك
>  (1112244) بيوشيمي پزشكي
>  (1112263) بيوشيمي گياهي
>  (1112041) بيوفيزيك
>  (1112328) بيوفيزيك سلولي
>  (1112330) بيوفيزيك مولكولي
>  (1112356) بيوفيزيك پرتويي
>  (1112265) بيولوژي مولكولي و تكامل
>  (1112238) بيولوژی و فيزيولوژی جلبکها
>  (1112290) تازه هايي از ژنتيك
>  (1112103) تاكسونومي جديد
>  (1112345) تحول و تكامل گياهان
>  (1112336) تشريح تكويني مقايسه اي مهره داران
>  (1112139) تشريح مقايسه اي مهره داران
>  (1112335) تشريح مقايسه اي مهره داران
>  (1112008) تشريح و مورفولوژي گياهي
>  (1112048) تكامل
>  (1112325) تنظيم الكتروليتها در محيط داخلي
>  (1112323) تنظيم گردش خون
>  (1112318) توليد مثل و جنسيت
>  (1112029) جانورشناسي 1
>  (1112042) جانورشناسي 2
>  (1112109) جذب و انتقال
>  (1112329) جغرافياي جانوري
>  (1112112) جغرافياي گياهي
>  (1112344) جلبك شناسي
>  (1112046) جنين شناسي
>  (1112127) جنين شناسي مقايسه اي جانوران
>  (1220658) حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم
>  (1112341) دوزيست شناسي
>  (1112327) رده بندي فيلوژنتيك
>  (1112268) رشد و نمو پيشرفته گياهي
>  (1112199) رشد و نمو پيشرفته گياهي
>  (1112051) رشد و نمو گياهي
>  (1112221) روش هاي آزمايشگاهي در بيوتكنولوژي
>  (1112207) روشهاي آزمايشگاهي با شناخت دستگاهها 1
>  (1112208) روشهاي آزمايشگاهي با شناخت دستگاهها 2
>  (1112243) روشهاي بيوشيمي
>  (1112152) روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك
>  (1112035) ريخت زايي واندام زايي درگياهان
>  (1212196) زبان تخصصي
>  (1112138) زبان تخصصي
>  (1112163) زبان تخصصي (زيست شناسي گياهي)
>  (1112125) زيست شناسي تكويني جانوري
>  (1112113) زيست شناسي تكويني در گياهان
>  (1112202) زيست شناسي حشرات
>  (1112317) زيست شناسي رشد و نمو
>  (1112016) زيست شناسي سلولي و مولكولي
>  (1112343) زيست شناسي مولكولي و تكامل
>  (1112295) زيست شناسي مولكولي و تكامل
>  (1112217) زيست شناسي مولكولي پيشرفته
>  (1112022) زيست شناسي پرتوي
>  (1112149) زيست مولكولي پيشرفته
>  (1112216) ساختار و عملكرد ماكرومولكول هاي زيستي
>  (1112348) سيتو شيمي
>  (1112347) سيتو هيستو تكنيك
>  (1112012) سيستماتيك گياهي 1
>  (1112020) سيستماتيك گياهي 2
>  (1112266) فتوسنتز
>  (1112349) فتوسنتز و تنفس در پروكاريوتها
>  (1112110) فلور ايران
>  (1112355) فيزيك پزشكي
>  (1112132) فيزيولوژي تغذيه بيوانرژيك
>  (1112331) فيزيولوژي توليد مثل
>  (1112203) فيزيولوژي توليد مثل
>  (1112236) فيزيولوژي توليد مثل
>  (1112023) فيزيولوژي جانوري 1
>  (1112033) فيزيولوژي جانوري 2
>  (1112038) فيزيولوژي جانوري 3
>  (1112131) فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي
>  (1112235) فيزيولوژي عصب و عضله
>  (1112124) فيزيولوژي غشاي سلولي
>  (1112241) فيزيولوژي غشاي سلولي
>  (1112237) فيزيولوژي كبد
>  (1112311) فيزيولوژي مقايسه اي
>  (1112135) فيزيولوژي مقايسه اي
>  (1112285) فيزيولوژي ميكرو ارگانيسم ها
>  (1112031) فيزيولوژي گياهي 1
>  (1112039) فيزيولوژي گياهي 2
>  (1112061) فیزیولوژی تنش
>  (1112346) قارچ هاي سمي و خوراكي
>  (1112223) كاربرد كامپيوتر در بيوتكنولوژي
>  (1115232) كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي
>  (1115233) كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي
>  (1115231) كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي
>  (1112269) كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي
>  (1112201) كارگاه كار با حيوانات آزمايشگاهي
>  (1112204) كشت سلول و بافت
>  (1112305) كشت سلول و بافت
>  (1112196) كشت سلول و بافت گياهي
>  (1112320) كشت و سلول بافت جانوري
>  (1112143) كنترل متابوليسم
>  (1112144) ليپيدو قند
>  (1112226) مباحث نوين در بيوتكنولوژي
>  (1112205) مباحث ويژه در بيوشيمي 1
>  (1112206) مباحث ويژه در بيوشيمي 2
>  (1112234) مباحثي در بيوشيمي
>  (1112162) مباني بيوشيمي
>  (1112267) متابوليسم در كشت و سلول و بافت
>  (1112105) متابوليسم گياهي
>  (1112342) مكانيسم عمل هورمونها
>  (1112264) مكانيسم عمل هورمونهاي گياهي
>  (1112231) مهندسي بيوشيمي
>  (1112212) مهندسي پروتئين
>  (1112287) مهندسي ژنتيك
>  (1112239) مهندسي ژنتيك 1 (نظريه ها)
>  (1112288) مهندسي ژنتيك 2 (كاربردها)
>  (1112299) ميكرو بيولوژي گياهي
>  (1112301) ميكروبيولوژي خاك
>  (1112354) ميكروبيولوژي صنعتي پيشرفته
>  (1112018) ميكروبيولوژي عمومي
>  (1112026) ميكروبيولوژي محيطي
>  (1112197) ميكروسكوپ الكتروني
>  (1112337) نورو آندوكرينولوژي
>  (1112111) هالوفيتها
>  (1112052) ويروس شناسي
>  (1112296) ويروس شناسي پيشرفته
>  (1112108) ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه اي
>  (1112122) پتريدوفيتها
>  (1112340) پرنده شناسي
>  (1112218) پروتئوميكس و ژئوميكس
>  (1112036) ژنتيك
>  (1112293) ژنتيك انساني
>  (1112292) ژنتيك ايمني
>  (1112321) ژنتيك تكويني
>  (1112289) ژنتيك جمعيت تكميلي
>  (1112350) ژنتيك رفتاري
>  (1112291) ژنتيك سرطان
>  (1112294) ژنتيك فيزيولوژيك
>  (1112351) ژنتيك كمي
>  (1112240) ژنتيك مولكولي
>  (1112211) ژنتيك يوكاريوتها
>  (1112286) ژنتيك پروكاريوتها
>  (1112210) ژنتيك پروكاريوتها
>  (1112107) گرده شناسي
>  (1112123) گونه و گونه زايي
>  (1112270) گياهان دارويي و سمي
>  (1112198) گياهان دارويي و سمي


   برو به بالای صفحهنظرات   نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت زیر ارسال کنید


نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.
برچسبها:


Designed By Eleworks Studio Web Department
کلیه حقوق این سایت متعلق به PNULIB می باشد.

این سایت هیچ وابستگی به دانشگاه و مدیریت آن ندارد و به صورت کاملا شخصی اداره می شود