دانلود رایگان
   

دانلود نمونه سوالات رشته های مهندسي عمران با جواب تستی و تشریحی

>  (1313207) آبهاي زيرزميني
>  (1313015) آز قير و آسفالت
>  (1313301) آزمايشگاه روسازي
>  (1313190) آزمايشگاه سازه
>  (1313269) آزمايشگاه محيط زيست
>  (1313052) آزمايشگاه مكانيك خاك
>  (1313213) آزمايشگاه مكانيك خاك پيشرفته
>  (1313214) آزمايشگاه مكانيك سنگ
>  (1313281) آسيب پذيري و بھسازي لرزه اي سازه ھا
>  (1313218) آلودگي خاك
>  (1313272) آلودگي خاك و پاكسازي آن
>  (1313273) آلودگي صوتي و كنترل آن
>  (1313203) آلودگي مواد زايد جامد و روشهاي كنترل آن
>  (1313194) آلودگي هوا و روشهاي كنترل آن
>  (1313038) استاتيك
>  (1313229) اصول مهندسي آلودگي هوا
>  (1313227) اصول مهندسي تصفيه آب و فاضلاب
>  (1313263) اصول مهندسي و مديريت پسماند
>  (1313087) اصول و كاربرد فتوگرامتري، دوركاوي و GIS
>  (1313175) اصول و مقررات پيمان
>  (1314046) اقتصاد مهندسي
>  (1313216) انتقال و توزيع آب
>  (1313219) اندازه گيري و ارزشيابي آلودگيهاي هوا
>  (1313209) اندركنش خاك و سازه
>  (1313304) ايمني ترافيك
>  (1313306) برنامه ريزي حمل و نقل
>  (1313260) برنامه ريزي و كنترل پروژه
>  (1313241) بهسازي خاك
>  (1313169) بهسازي سازه هاي آسيب ديده در زلزله
>  (1313230) تئوري الاستيسيته
>  (1313164) تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته
>  (1313173) تئوري صفحات و پوسته ها
>  (1313279) تئوري ورق و پوسته
>  (1313204) تحقيق در عمليات
>  (1313008) تحقيق در عمليات
>  (1313248) تحقيقات صحرايي
>  (1313212) تحقيقات محلي در ساختگاه
>  (1313054) تحليل سازه 1
>  (1313277) تحليل غير ارتجاعي ساز ها
>  (1313298) تحليل قابليت اعتماد
>  (1313237) تحليل و طراحي روسازي پيشرفته
>  (1313176) تحليل و طراحي سيستمها
>  (1313192) تصفيه آب
>  (1313202) تصفيه فاضلاب
>  (1313215) تصفيه فاضلاب هاي صنعتي
>  (1313053) تكنولوژي بتن
>  (1313036) تكنولوژي حمل و نقل
>  (1313014) تكنولوژي عالي بتن
>  (1313284) تكنولوژي عالي بتن
>  (1313185) تكنولوژي عالي بتن
>  (1313299) تكنولوژي و مواد روسازي
>  (1313291) توسعه پايدار در ساخت و ساز
>  (1313217) جمع آوري و كنترل فاضلاب و آب هاي سطحي
>  (1220658) حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم
>  (1313297) حقوق ساخت
>  (1313244) خاك مسلح
>  (1313245) خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك
>  (1313197) ديناميك خاك
>  (1313158) ديناميك سازه ها
>  (1313020) راهسازي
>  (1313249) رفتار خاكهاي نيمه اشباع
>  (1313021) روسازي راه
>  (1313157) روش اجزاء محدود
>  (1313025) روش اجزاي محدود
>  (1313205) روش تحقيق
>  (1313246) روش تفاضل محدود
>  (1313106) روش هاي اجراي ساختمان
>  (1313224) روش هاي عددي در مكانيك خاك
>  (1313029) روش هاي عددي در مهندسي آب
>  (1313186) روشهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه
>  (1313285) روشهاي ساخت
>  (1313187) روشهاي ساخت 1
>  (1313183) روشهاي ساخت 2
>  (1313294) روشهاي ساخت پيشرفته
>  (1313266) روشهاي عددي در مهندسي محيط زيست
>  (1313295) روشهاي مدل كردن ساخت
>  (1111411) رياضي مهندسي
>  (1313001) رياضيات عالي مهندسي
>  (1313085) زمين شناسي مهندسي پيشرفته
>  (1313083) زمين شناسي مهندسي پيشرفته
>  (1313033) زمين شناسي مهندسي پيشرفته
>  (1313210) زمين شناسي مهندسي پيشرفته
>  (1313250) زمين شناسي و تكتونيك لرزه اي
>  (1313254) زمين شناسي پيشرفته
>  (1313059) سازه هاي بتن آرمه 1
>  (1313171) سازه هاي بتن آرمه پيشرفته
>  (1313189) سازه هاي فضايي
>  (1313172) سازه هاي فلزي پيشرفته
>  (1313060) سازه هاي فولادي 1
>  (1313276) سازه هاي فولادي پيشرفته
>  (1313032) سدهاي بتني
>  (1313200) سدهاي خاكي
>  (1313027) سدهاي خاكي
>  (1313193) شناخت و مديريت برنامه ريزي محيط زيست
>  (1313309) طراحي تصفيه خانه آب و فاضلاب
>  (1313223) طراحي تصفيه خانه آب و فاضلاب
>  (1313174) طراحي ساختمانها در برابر زلزله
>  (1313268) طراحي شبكه هاي آب و فاضلاب
>  (1313168) طراحي غيرارتجاعي (خميري) سازه ها
>  (1313007) طراحي فرودگاه
>  (1313280) طراحي لرزه اي سازه ها
>  (1313247) طراحي مدفن زباله و سدهاي باطله
>  (1313271) طراحي مدفن زباله و سدهاي باطله
>  (1313026) طراحي هيدروليكي سازه ها
>  (1313003) طرح روسازي پيشرفته
>  (1313002) طرح هندسي راه پيشرفته
>  (1313016) طرح و محاسبه راه آهن
>  (1313221) فرايندهاي فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي
>  (1313292) فناوري بتن هاي خاص
>  (1313181) كاربرد رايانه در مديريت ساخت
>  (1313305) كاربرد كامپيوتر در مهندسي راه
>  (1313282) كنترل لرزه اي سازه ها
>  (1313274) كنترل نشر آلاينده ها از منابع ساكن و متحرك
>  (1313133) ماشين آلات ساختماني در راهسازي
>  (1313206) مباحث منتخب در مهندسي و مديريت ساخت
>  (1313265) مباني انتقال و انتشار و مدلسازي آلاينده ها
>  (1313275) مباني طراحي توسعه پايدار
>  (1313057) متره و برآورد پروژه
>  (1313257) مدل هاي آشفتگي
>  (1313258) مدل هاي فيزيكي و اندازه گيري هاي ميداني
>  (1313050) مدلهاي هيدروليكي
>  (1313030) مدلهاي هيدروليكي
>  (1313290) مديريت استراتژيك پروژه
>  (1313296) مديريت ايمني و بهداشت و محيط زيست
>  (1313288) مديريت ريسك پروژه
>  (1313222) مديريت كارگاه و ايمني
>  (1313293) مديريت ماشين آلات
>  (1313188) مديريت ماشين آلات ساخت
>  (1313182) مديريت مالي و حسابداري پروژه
>  (1313289) مديريت منابع انساني
>  (1313286) مديريت و مقررات پيمان
>  (1313005) مديريت و نگهداري راه
>  (1313287) مديريت پروژه
>  (1122009) مقاومت مصالح 1
>  (1313043) مقاومت مصالح 1
>  (1313122) مقررات ملي ساختمان
>  (1313051) مكانيك خاك
>  (1313300) مكانيك خاك پيشرفته
>  (1313253) مكانيك خاك پيشرفته
>  (1313195) مكانيك خاك پيشرفته
>  (1313251) مكانيك سنگ
>  (1313255) مكانيك سنگ
>  (1313046) مكانيك سيالات
>  (1313303) مكانيك شكست
>  (1313261) مكانيك محيط هاي متخلخل
>  (1313004) مهندسي ترافيك پيشرفته
>  (1313211) مهندسي تونل
>  (1313302) مهندسي راه آهن پيشرفته
>  (1313208) مهندسي زلزله
>  (1313307) مهندسي فرودگاه
>  (1313056) مهندسي محيط زيست
>  (1313108) مهندسي پي
>  (1313191) مهندسي پي
>  (1313022) مهندسي پي
>  (1313170) مهندسي پي پيشرفته
>  (1313196) مهندسي پي پيشرفته
>  (1313220) ميكروبيولوژي آب و فاضلاب
>  (1313259) هيدروديناميك
>  (1313031) هيدروديناميك
>  (1313055) هيدروليك
>  (1313252) هيدروليك محاسباتي
>  (1313256) هيدروليك محاسباتي پيشرفته
>  (1313024) هيدروليك پيشرفته
>  (1313267) هيدروليك پيشرفته
>  (1313278) پايداري سازه ها
>  (1313165) پايداري سازه ها
>  (1313270) ژئو تكنيك زيست محيطي
>  (1313243) ژئو تكنيك لرزه اي
>  (1313201) ژئوتكنيك دريايي
>  (1313242) ژئوتكنيك زيست محيطي


   برو به بالای صفحهنظرات   نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت زیر ارسال کنید


نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.
برچسبها:


Designed By Eleworks Studio Web Department
کلیه حقوق این سایت متعلق به PNULIB می باشد.

این سایت هیچ وابستگی به دانشگاه و مدیریت آن ندارد و به صورت کاملا شخصی اداره می شود