دانلود رایگان
   

دانلود نمونه سوالات رشته های مهندسي برق با جواب تستی و تشریحی

>  (1319072) آزمايشگاه آنتن
>  (1319147) آزمايشگاه ابزار دقيق
>  (1319025) آزمايشگاه الكترونيك 1
>  (1319044) آزمايشگاه الكترونيك 2
>  (1319065) آزمايشگاه الكترونيك 3
>  (1319055) آزمايشگاه الكترونيك صنعتي
>  (1319016) آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 1
>  (1319096) آزمايشگاه تكنيك پالس
>  (1319093) آزمايشگاه حفاظت و رله ها
>  (1511089) آزمايشگاه سازمان كامپيوتر
>  (1319074) آزمايشگاه سيستم هاي انتقال 1
>  (1319075) آزمايشگاه سيستم هاي انتقال 2
>  (1319146) آزمايشگاه سيستم هاي كنترل ديجيتال
>  (1319087) آزمايشگاه سيستمهاي قدرت
>  (1319039) آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي
>  (1319091) آزمايشگاه فشار قوي
>  (1113260) آزمايشگاه فيزيك 1
>  (1113263) آزمايشگاه فيزيك 2
>  (1319148) آزمايشگاه كنترل صنعتي
>  (1319051) آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي 1
>  (1319086) آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 2
>  (1319069) آزمايشگاه مايكرو ويو 1
>  (1319169) آزمايشگاه مدار هاي پالس و ديجيتال
>  (1319176) آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و اندازه گيري
>  (1319070) آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
>  (1511086) آزمايشگاه مدارهاي منطقي
>  (1511094) آزمايشگاه معماري كامپيوتر
>  (1511095) آزمايشگاه ميكروپروسسورها
>  (1212400) آشنايي با دفاع مقدس (رایگان دانلود کنید)
>  (1319127) آشنايي با مهندسي برق
>  (1223174) آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1318033) آمار حياتي
>  (1117177) آمار و احتمالات مهندسي
>  (1318019) آناتومي و فيزيولوژي عمومي و آزمايشگاه
>  (1319066) آنتن
>  (1233027) آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) (رایگان دانلود کنید)
>  (1319054) ابزار دقيق
>  (1319128) احتمال مهندسي
>  (1233029) اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم) (رایگان دانلود کنید)
>  (1319138) اصول سيستم هاي مخابراتي
>  (1318048) اصول سيستمهاي راديولوژي و راديوتراپي
>  (1511041) اصول ميكرو كامپيوترها
>  (1318007) اصول و كليات مديريت خدمات بهداشتي و درماني
>  (1319129) اقتصاد مهندسي
>  (1319013) الكترومغناطيس
>  (1319019) الكترونيك 1
>  (1319131) الكترونيك 1
>  (1319023) الكترونيك 2
>  (1319137) الكترونيك 2
>  (1319061) الكترونيك 3
>  (1319163) الكترونيك آنالوگ
>  (1319045) الكترونيك صنعتي
>  (1319098) اندازه گيري الكترونيكي
>  (1319012) اندازه گيري الكتريكي
>  (1233025) انديشه اسلامي 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1233026) انديشه اسلامي 2 (رایگان دانلود کنید)
>  (1220478) انديشه سياسي امام خميني (رایگان دانلود کنید)
>  (1220424) انقلاب اسلامي ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1319049) بررسي سيستم هاي قدرت 1
>  (1319085) بررسي سيستمهاي قدرت 2
>  (1319099) بررسي طراحي سيستم هاي الكترونيكي
>  (1318062) بررسي طراحي سيستم و شناخت
>  (1511074) برنامه سازي كامپيوتر
>  (1319166) برنامه سازي پيشرفته
>  (1318012) بهداشت عمومي
>  (1318015) بيوفيزيك و بيوشيمي
>  (1319088) تاسيسات الكتريكي
>  (1319022) تجزيه و تحليل سيستمها
>  (1318050) تجهيزات عمومي بيمارستانها و كلينيكهاي پزشكي
>  (1319144) تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 1
>  (1319153) تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 2
>  (1215431) تربيت بدني (رایگان دانلود کنید)
>  (1215429) تربيت بدني ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1315135) ترموديناميك
>  (1233028) تفسيرموضوعي قرآن (رایگان دانلود کنید)
>  (1233039) تفسيرموضوعي نهج البلاغه (رایگان دانلود کنید)
>  (1319094) تكنولوژي مواد برقي
>  (1319081) تكنيك پالس
>  (1319157) توليد انرژي الكتريكي
>  (1319078) توليد و نيروگاه
>  (1111435) جبر خطي
>  (1318020) حفاظت از تاسيسات و جلوگيري از خطرات
>  (1319079) حفاظت و رله ها
>  (1220657) حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم (رایگان دانلود کنید)
>  (1233044) دانش خانواده و جمعیت (رایگان دانلود کنید)
>  (1319029) رسم فني برق
>  (1111407) رياضي 1
>  (1111408) رياضي 2
>  (1111411) رياضي مهندسي
>  (1319158) ريز موج و آنتن
>  (1318016) زبان تخصصي
>  (1319024) زبان تخصصي
>  (1319143) زبان تخصصي برق
>  (1212255) زبان خارجي (رایگان دانلود کنید)
>  (1511087) سازمان كامپيوتر
>  (1319071) سيستم هاي انتقال 1
>  (1319134) سيستم هاي ديجيتال 1
>  (1319139) سيستم هاي ديجيتال 2
>  (1319142) سيستم هاي كنترل ديجيتال
>  (1319053) سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي
>  (1319149) سيستم هاي كنترل غيرخطي
>  (1319145) سيستم هاي كنترل مدرن
>  (1319164) سيستم هاي مخابرات نوري
>  (1319073) سيستمهاي انتقال 2
>  (1319048) سيستمهاي كنترل خطي
>  (1319058) سيستمهاي كنترل پيشرفته
>  (1319130) سيگنالها و سيستم ها
>  (1511088) شبكه هاي كامپيوتري
>  (1319162) شبكه هاي مخابراتي
>  (1319168) طراحي سيستم هاي ديجيتال (ASIC و FPGA)
>  (1319152) طراحي سيستم هاي ريز پردازنده اي
>  (1319175) طراحي مدارهاي VLSI
>  (1319090) طرح خطوط هوايي انتقال انرژي و پروژه
>  (1319089) طرح پست هاي فشار قوي و پروژه
>  (1319077) عايقها و فشار قوي
>  (1213209) فارسي (رایگان دانلود کنید)
>  (1229127) فرهنگ و تمدن اسلام و ايران (رایگان دانلود کنید)
>  (1211410) فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) (رایگان دانلود کنید)
>  (1113258) فيزيك 1
>  (1113259) فيزيك 2
>  (1319080) فيزيك الكترونيك
>  (1113280) فيزيك مدرن
>  (1319178) فيلتر و سنتز
>  (1319064) فيلترها و سنتز مدار
>  (1319095) كارگاه الكترونيك و سيم كشي بيمارستان
>  (1319015) كارگاه برق
>  (1319008) كارگاه عمومي
>  (1314044) كنترل پروژه
>  (1319057) كنترل صنعتي
>  (1319059) كنترل كامپيوتري
>  (1319132) ماشين هاي الكتريكي 1
>  (1319017) ماشين هاي الكتريكي 1
>  (1319050) ماشين هاي الكتريكي 2
>  (1319136) ماشين هاي الكتريكي 2
>  (1319177) ماشين هاي الكتريكي مخصوص
>  (1319014) ماشين هاي الكتريكي مستقيم و متناوب و آزمايشگاه
>  (1319076) ماشينهاي الكتريكي 3
>  (1319067) مايكروويو 1
>  (1319174) مباحث ويژه
>  (1111436) مباني تحقيق در عمليات
>  (1319151) مباني مكاترونيك
>  (1511075) محاسبات عددي
>  (1319056) مخابرات 1
>  (1319062) مخابرات 2
>  (1319165) مخابرات بي سيم
>  (1319171) مخابرات ديجيتال
>  (1319167) مدار هاي مجتمع خطي CMOS
>  (1319011) مدارهاي الكتريكي 1
>  (1319133) مدارهاي الكتريكي 2
>  (1319018) مدارهاي الكتريكي 2
>  (1319068) مدارهاي مخابراتي
>  (1511077) مدارهاي منطقي
>  (1319172) مدارهاي پالس و ديجيتال
>  (1111409) معادلات ديفرانسيل
>  (1511092) معماري كامپيوتر
>  (1318021) مقدمه اي بر فيزيك پزشكي
>  (1318063) مقدمه اي بر مهندسي سيستم و شناخت
>  (1318017) مقدمه اي بر مهندسي پزشكي زيستي
>  (1319063) ميدانها و امواج
>  (1511093) ميكروپروسسورها
>  (1319026) نقشه كشي صنعتي
>  (1319126) نقشه كشي مهندسي
>  (1215432) ورزش 1 (رایگان دانلود کنید)
>  (1215430) ورزش ويژه (رایگان دانلود کنید)
>  (1319150) پردازش سيگنال هاي ديجيتال
>  (1319097) پروژه آزمايشگاه الكترونيك 3
>  (1319060) گزارش نويسي فني


   برو به بالای صفحهنظرات   نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت زیر ارسال کنید


نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.
برچسبها:


Designed By Eleworks Studio Web Department
کلیه حقوق این سایت متعلق به PNULIB می باشد.

این سایت هیچ وابستگی به دانشگاه و مدیریت آن ندارد و به صورت کاملا شخصی اداره می شود